اخبار داغ

ApplyClub

TOEFL iBT Minimum Score requirementهمانطور که در مقالات پیشین نیز ذکر شد، یکی‌ از موارد مورد نیاز جهت اقدام برای پذیرش در دانشگاههای خارج از کشور، ارائه مدرک تافل TOEFL می‌باشد. در حالی‌ که اکثر دانشگاههای آمریکای شمالی نمره ی ۷۹ یا ۸۰ را در آزمون iBT برای خود نمره حداقلی می‌دانند، در این بین دانشگاه هایی هم هستند که نمره ی بالاتری را درخواست می کنند. در ذیل، خلاصه ای از این دانشگاهها را به همراه نمره مورد نیاز آنها می‌آوریم. لازم به ذکر است که دانشکده‌های مختلف ممکن است حداقل نمرهٔ آزمون بالاتری را از نمرهٔ ذکر شده توسط دانشگاه درخواست نمایند. برای مثال حداقل نمرهٔ تافل در دانشگاه  کوئینز کانادا ۸۸ است اما دانشکده برق این دانشگاه حداقل نمرهٔ ۹۲ را درخواست می‌کند.

 

حداقل نمره ی تافل در دانشگاه های آمریکای شمالی

Arizona State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۳،

Auburn University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۰،
Writing: ۲۰.

Brigham Young University:

حد اقل نمره iBT: ۸۵، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۲۱،
Speaking: ۲۲،
Writing: ۲۱.

Case Western Reserve University - School of Graduate Studies:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با ریز نمرات:
Reading: ۱۹،
Listening: ۱۵،
Speaking: ۲۲،
Writing: ۲۳.

Carson-Newman College:

حد اقل نمره iBT: ۷۹.

Central Queensland University:

جهت گرایش درسی‌-واحدی (course-based majors): حد اقل نمره iBT: ۷۹، شامل حد اقل نمره ۲۰ در بخش writing و
جهت گرایش تحقیقی (research-based majors): حد اقل نمره iBT: ۱۰۰، شامل حد اقل نمره ۲۵ در بخش writing.

Clarkson University:

حد اقل نمره iBT: ۹۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۷،
Writing: ۲۲.

Columbia International University:

برای رشته MA TEFL/ICS, حد اقل نمره iBT: ۱۰۰،
جهت سایر رشته‌ها، حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Dalhousie University:

حد اقل نمره iBT: ۹۲.

Duke University:

حد اقل نمره iBT: ۸۳، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۲،
Writing: ۲۰.

East Carolina University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۰،
Writing: ۲۰.

Grand Valley State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰،
در رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با healthcare: ۱۰۲.

Lakehead University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Lehigh University:

حد اقل نمره iBT: ۸۵، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۱۵،
Speaking: ۲۴،
Writing: ۲۵.

Manhattanville College:

حد اقل نمره iBT: ۸۵، شامل حد اقل ۲۱ در بخشهای Listening و Speaking.

Marquette University - Graduate School of Management:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۰،
Writing: ۲۰.

McGill University:

حد اقل نمره iBT: ۸۶، با حد اقل نمره ۲۰ در هر بخش.

Michigan State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Middle Tennessee State University:

حد اقل نمره iBT: ۷۱.

Murray State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۰،
Writing: ۲۰.

National American University:

حد اقل نمره iBT: ۶۱.

New York Institute of Technology:

حد اقل نمره iBT: ۶۱. دانشجو میبایستی در صورت کسب نمره ۶۱-۷۸، مجددا یک امتحان داخلی‌ زبان بدهد.

Northern Arizona University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Northern Kentucky University:

حد اقل نمره cBT: ۲۱۳، شامل حد اقل نمره بخش Writing ۴.۵ یا بالاتر،
حد اقل نمره pBT: ۵۵۰، شامل حد اقل نمره بخش Writing ۴.۵ یا بالاتر،
حد اقل نمره iBT: ۸۰.

North Park University:

حد اقل نمره iBT: ۹۰، شامل حد اقل نمره ۲۱ در همه بخشها.

Northwestern State University:

حد اقل نمره iBT: ۶۱ شامل حد اقل نمره ۲۰ در بخشهای Speaking و Writing.

Pennsylvania State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، شامل حد اقل نمره ۲۳ در بخش Speaking.

Ohio State University:

حد اقل نمره iBT: ۷۹.

Old Dominion University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۱۸،
Speaking: ۲۲، دانشجویان بین‌المللی متقاضی TA: ۲۶،
Writing: ۱۹.

Oregon State:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، شامل حد اقل نمره ۱۸ در هر بخش،
حد اقل نمره iBT: ۶۰، جهت پذیرش مشروط.

Purdue University:

حد اقل نمره iBT: ۷۷، با ریز نمرات:
Reading: ۱۹،
Listening: ۱۴،
Speaking: ۱۸،
Writing: ۱۸.

Queen's University:

حد اقل نمره iBT: ۸۸، با ریز نمرات:
Reading: ۲۲،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۲،
Writing: ۲۴.

Quinnipiac University:

حد اقل نمره iBT: ۹۰.

Rollins College Crummer Graduate School of Business:

حد اقل نمره iBT: ۱۰۰.

Saint Cloud University - School of Graduate Studies:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با حد اقل نمره ۱۷ در هر بخش.

Savannah College of Art & Design:

حد اقل نمره iBT: ۸۵، با ریز نمرات:
Reading: ۱۸،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۳،
Writing: ۲۴.

Simmons College - College of Arts and Sciences:

حد اقل نمره iBT: ۱۰۰ برای رشته‌های Communication Management, MATESL, Special Education, Gender/Cultural Studies,
حد اقل نمره iBT: ۸۰ برای رشته‌های MAT, Children's Literature, English, Spanish.

Simmons College - School for Health Studies:

حد اقل نمره iBT: ۸۸.

Simmons College - School for Library and Information Science:

حد عقل نمره iBT: ۷۹.

Simon Fraser University:

حد اقل نمره iBT: ۸۸، با حد عقل نمره ۲۰ در هر بخش،
حد اقل نمره iBT: ۷۶، جهت ورود به رشته English Bridge Program.

St. John's College - Graduate Institute (annapolis، MD/Santa Fe, NM):

حد اقل نمره iBT: ۱۱۲، با حد عقل نمره ۲۷ برای هر بخش، جهت ورود به رشته‌های Master of Arts in Liberal Arts و Master of Arts in Eastern Classics.

Swinburne University of Technology:

بر حسب رشته مربوطه:
حد اقل نمره pBT: ۵۵۰، و iBT: ۸۰،
حد اقل نمره pBT: ۵۷۷، و iBT: ۹۰،
حد اقل نمره pBT: ۶۰۰، و iBT: ۱۰۰.

The University of The Arts:

حد اقل نمره iBT: ۷۹.

University of Arkansas:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

University of Buffalo (suny) - Roswell Park Cancer Institute Division:

حد اقل نمره iBT: ۹۶، با حد عقل نمره ۲۴ در بخش Speaking.

University of California - Berkeley:

حد اقل نمره iBT: ۶۸، با ریز نمرات:
Reading: ۱۷،
Listening: ۱۶،
Speaking: ۱۷، برای متقاضیان Graduate Student Instructor (ta)، حد اقل نمره ۲۶،
Writing: ۱۸.

University of Colorado at Denver and Health Sciences Center:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، در حالی‌ که نمره ۸۶ توصیه میشود.

University of Denver:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

University of Illinois - Chicago:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۱۹،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۱۷،
Writing: ۲۱.

University of Lethbridge:

حد اقل نمره iBT: ۹۳.

University of Minnesota:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با ریز نمرات:
Reading: ۱۹،
Writing: ۲۱.

University of Missouri - Rolla:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

University of North Texas:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۱،
Speaking: ۱۹،
Writing: ۲۷.

University of Tennessee at Chattanooga:

حد اقل نمره iBT: ۷۹ - ۸۰.

University of Texas - Arlington:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۱۶،
Speaking: ۲۱،
Writing: ۲۲.

University of Texas - Austin:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با حد اقل نمره ۲۱ برای هر بخش.

University of Texas - San Antonio:

حد اقل نمره iBT: ۱۰۰.

University of Toronto:

حد اقل نمره iBT: ۹۳، با حد اقل نمره ۲۲ در بخشهای Writing و Speaking.

University of Virginia:

حد اقل نمره iBT: ۹۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۳،
Listening: ۲۲،
Speaking: ۲۳،
Writing: ۲۲.

University of Washington:

پذیرش با نیاز به زبان انگلیسی: مجموع نمره ۴۵ در Reading, Listening, و Writing,
پذیرش بدون نیاز به زبان انگلیسی: مجموع نمره ۷۰ در Reading, Listening, و Writing.

Vlerick Leuven Gent Management School:

حد اقل نمره iBT: ۱۰۰.

Portland State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates (u.s.):

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Listening: ۲۶،
Speaking: ۲۶،
Writing: ۱۷.

Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy (fccpt):

حد اقل نمره iBT: ۸۹، با حد اقل نمره ۲۶ در بخش Speaking.

International Medical Graduates - Ontarion (canada):

حد اقل نمره iBT: ۹۳، با حد عقل نمره ۲۴ در بخش Speaking.

National Board for Certification in Occupational Therapy (u.s.):

حد اقل نمره iBT: ۸۹، با ریز نمرات:
Reading: ۱۸،
Speaking: ۲۶،
Listening: ۲۱،
Writing: ۲۴.

National Association of Boards of Pharmacy:

حد اقل نمره iBT: ۸۹، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Speaking: ۲۶،
Listening: ۱۸،
Writing: ۲۴.

این مقاله محدود به تعدادی از دانشگاههای آمریکای شمالی می‌باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.

toefl تافلجهت درخواست ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور، گذراندن یک سری آزمونهای استاندارد لازم می‌باشد. در این سری از مقالات قصد داریم که راجع به آزمونهای استاندارد زبان انگلیسی مختصری توضیح دهیم. در این مقاله به معرفی‌ آزمون تافل (TOEFL) خواهیم پرداخت.

آزمون TOEFL (در کنار IELTS) به گونه ای طراحی شده است که بتواند توانایی و مهارت شخص امتحان دهنده را در قالب یک امتحان جامع ارزیابی کند و این توانایی را تحت یک سری نمره گزارش دهد. این آزمون توسط یک موسسه به نام ETS برگزار میشود و دارای مدل‌های مختلفی‌ می‌باشد: امتحان نوع کتبی‌ (Paper-based TOEFL)، نوع کامپیوتری (Computer-based TOEFL)، و نوع اینترنتی (internet-based TOEFL). در اینجا و با توجه به همه گیر شدن نوع اینترنتی این آزمون، ما نیز توجه خود را در این مقاله روی این مدل متمرکز کرده ایم. به این منظور، در ابتدا نحوه ثبت نام، سپس ساختار iBT و در پایان چگونگی‌ آماده سازی را شرح خواهیم داد.

همانطور که در بالا نیز ذکر شد، آزمون iBT توسط موسسه ETS برگزار میشود. این آزمون در بسیاری از کشورهای دنیا، در شهرهای مختلف و طبق زمان بندیهای متفاوتی برگزار میشود. می‌توان اطلاعات مربوط به نهادهایی را که در شهرها و کشورهای مختلف این آزمون را برگزار میکنند، به صورت آنلاین و در وب سایت ETS مشاهده کرد. از همین طریق نیز می‌توان برای شرکت در این امتحان ثبت نام نمود. در کشور ایران این آزمون اصولاً از طریق سازمان سنجش برگزار میشود، و همچنین نحوهٔ ثبت نام این آزمون نیز معمولاً به خاطر عدم دسترسی‌ به کارت‌های اعتباری به صورت آنلاین نیست.

آزمون internet-based TOEFL دارای ۴ بخش می‌باشد که مهارت هر فرد را در زبان انگلیسی‌ مورد سنجش قرار می‌‌دهند. این ۴ بخش به ترتیب عبارتند از: "reading، listening speaking و writing". بخش reading این آزمون شامل ۴ تا ۶ مقالهٔ نسبتا بلند است، که سپس حدود ۸ تا ۱۰ سوال از هر مقاله پرسیده میشود. این سوالات صورتهای مختلفی‌ دارند، از معانی کلمه گرفته تا برداشت مفهوم یک جمله از بین متن مقاله، این بخش تمرکز خیلی‌ زیادی را طلب می‌کند. بخش بعدی listening است، این بخش همیشه دارای ۳ بخش است که هر بخش دارای ۲ زیر بخش می‌باشد، زیربخشهای بخش اول هر کدام دو دقیقه گفت و گو بین دو یا چند نفر هستند که بعد از هر کدام یک سری سوال مطرح میشود. دو زیر بخش بخش دوم معمولاً بین ۳ تا ۴ دقیقه هستند و ممکن است بخشی از سخنرانی‌ یک نفر باشد. دو زیر بخش بخش پایانی نیز معمولاً بین ۵ تا ۶ دقیقه هستند (نسبتا طولانی‌!) که سوالات پایانی آنها نیز اصولاً خیلی‌ سخت هستند. این دو زیر بخش آخر اصولاً بخشی از تدریس یک درس در دانشگاه می‌باشد. بخش speaking از ۴ بخش تشکیل شده که به ترتیب از ۱ دقیقه تا ۴ دقیقه شخص امتحان دهنده میبایستی راجع به موضوعی که از او خواسته میشود صحبت کند، صدای او ضبط و بعدا نمره داده میشود. بخش writing که آخرین بخش این امتحان است، از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، یک بخشی از تدریس در دانشگاه آورده میشود و سپس یک متن مربوط به آن موضوع نیز ارائه میشود که شخص امتحان دهنده بایستی برداشت آزاد (و انتقادی) خود را از مجموع بخش شنیده شده و خوانده شده بنویسد. بخش آخر writing به صورت انشا است. به عبارتی، یک موضوع آورده میشود که شخص امتحان دهنده بایستی راجع به آن (در یک زمان محدود) بنویسد. در هر بخش نمره دهی‌ از ۳۰ انجام میشود که مشخصا نمره کل هر شخص از ۱۲۰ محاسبه میشود. طبق تجربه شخصی‌، نمرهٔ بین ۹۰ تا ۱۰۰، خوب، نمرهٔ بین ۱۰۰ تا ۱۱۰، خیلی‌ خوب، و نمرهٔ بین ۱۱۰ تا ۱۲۰، عالی‌ محسوب میشود.

جهت آمادگی برای امتحان iBT راههای مختلفی‌ ممکن است. بهترین راه تهیه کتابهای مربوط به آمادگی iBT است که توسط KAPLAN و یا Barrons و یا خود ETS آماده شده اند. هر چه که این آزمونهای مشابه و موارد تمرینی مربوط به هر بخش این امتحان بیشتر تمرین شود، امکان کسب نمرهٔ بهتر در آزمون بیشتر خواهد شد. در ضمن توصیه می‌‌شود که چند روز قبل از روز آزمون، نمونه‌های واقعی شامل کل این امتحان در طی‌ یک زمان بندی که شبیه زمان بندی امتحان واقعیست تمرین شود، حتی بهتر است که در این تمرین زمان کمتری نسبت به امتحان واقعی‌ در نظر گرفته شود.

قصد این مقاله یک معرفی‌ کوتاه جهت آزمون iBT بود، برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر با ما تماس بگیرید.

شما اینجا هستید:صفحه اصلی‌ نمایش موارد بر اساس برچسب: iBT